Jaarrekening Stichting EcoPositief 2021

Zie ook het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.

  • RSIN: 860262479

Inleiding

De maatschappelijke gevolgen van Covid-19 zijn in 2021 duidelijk voelbaar geweest. Voor Stichting EcoPositief bood dit jaar zowel kansen tot introspectie en voorbereiding, als ook vertraging in de te nemen stappen om de organisatie naar het volgende niveau te brengen. We kijken uit naar voortzetting van onze plannen voor de toekomst en de volgende fase van onze stichting!

Missie en doelen

Stichting EcoPositief is in het leven geroepen om significant bij te dragen aan verduurzaming van de maatschappij door mensen en organisaties inzicht te geven en te inspireren om eco-positief te worden, naar het gedachtegoed van Babette Porcelijn.

Een van de belangrijke pijlers is dat voor het berekenen van de ecologische impact alle factoren (alle soorten impacts en externaliteiten) worden meegenomen. Zo ontstaat een compleet beeld, op basis waarvan passende oplossingen gezocht kunnen worden die onze impact daadwerkelijk verbeteren en bijdragen aan een duurzamere wereld.

We helpen mensen en organisaties door inzicht te geven in de impact hotspots, te laten zien wat effectieve oplossingen zijn en te benadrukken wat de voordelen zijn van eco-positieve keuzes. Dat doen we op twee manieren die nauw samenhangen:

» Ten eerste onderzoeken wij hoe impact tot stand komt en wat we daar het beste aan kunnen doen. Onderzoek geeft inzicht in problemen en effectieve oplossingen.

» Vervolgens ontwikkelen wij communicatie over deze inzichten, met als doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren om eco-positief te worden.

Organisatie en bestuur

De stichting is opgericht met in het bestuur Babette Porcelijn (secretaris), Leon van Geest (voorzitter), Ruud van de Ven (Penningmeester) en Raymond Dommanschet. Babette Porcelijn is per 1 juli 2021 uitgeschreven als bestuurder en aangesteld als directeur van de stichting. Frouke Bruinsma heeft in 2021 op vrijwillige basis een dag per week meegewerkt aan het voorbereiden van de overgang naar Stichting Think Big Act Now. De stichting wordt ondersteund door Elise van den Berg. Voor communicatiedoeleinden heeft zij advies en hulp gekregen van Caroline Schaberg.

In 2021 heeft het bestuur – wegens de corona maatregelen – online vergaderd. De bestuursvergaderingen vonden plaats op 10 februari, 8 maart en 22 december. Tussentijds is regelmatig contact geweest per email over de voortgang van zaken.

Tijdens deze vergaderingen heeft de focus gelegen bij het vormgeven van de nieuwe organisatie en de overgang naar Stichting Think Big Act Now. Frouke heeft hiertoe onder andere een complete begroting en faseplan uitgewerkt. De overdracht van werkzaamheden, en daarmee inkomsten, aan de stichting kunnen plaatsvinden op moment dat geen NOW steun meer ontvangen wordt door Studio Babette Porcelijn (en daarmee Think Big Act Now).

Activiteiten

In 2021 is verder ingezet op verspreiding van Mijn Verborgen Impact. Zo zijn promotiedocumenten gemaakt ten behoeve van organisaties en heeft de tool een prominente plaats gekregen in de lezingen, workshops en trainingen van Think Big Act Now. Diverse organisaties hebben Mijn Verborgen Impact intern gebruikt ter bewustwording van hun medewerkers. Covid-19 heeft helaas geleid tot minder optredens dan gehoopt, door gebrek aan evenementen en mogelijkheden om fysiek bij elkaar te komen.

In totaal hebben in 2021 24.204 mensen de test ingevuld om hun impact op onze planeet te ontdekken, met behulp van hun persoonlijke top 10.

In juli 2021 is met het uitkomen van Het happy 2050 scenario een waardevolle toevoeging gekomen op het gedachtegoed van de stichting, welke zal helpen in de weg naar een duurzame, veilige, gezonde en gelukkige toekomst.

Onderwijs

In 2021 heeft het onderwijsteam verder gewerkt aan de doorontwikkeling van lespakketten voor de bovenbouw van het primair onderwijs. Het ImpactProject leert leerlingen wat zíj kunnen doen om bij te dragen aan een duurzame wereld. Centraal staan 21st century skills en een positief-kritische houding, waarbij ze zélf leren afwegen, nadenken over technische innovaties en omgaan met een veranderende wereld. De lessen richten zich op het zelf ontdekken, ervaren en ontwerpen van positieve oplossingen voor een duurzamer leven. Meer informatie is te vinden op: https://ecopositief.org/onderwijs-lespakketten/. 

Financiële verantwoording

In 2021 heeft de focus binnen de stichting met name gelegen op het voorbereiden van de overgang naar Stichting Think Big Act Now.

De stichting begon het jaar met €17.747,- op de balans en  €7.252 aan vorderingen (terug te ontvangen btw), optellende tot een balans van €24.999,-. Gedurende het jaar heeft de stichting €1252,- aan baten ontvangen en €1458,- aan lasten betaald. De resultatenrekening komt daarmee voor 2021 op minus €206,-. De stichting heeft ten tijde van 31 december 2020 €24.562,- aan liquide middelen en €130,- aan vorderingen uitstaan.

De ontvangen baten bestonden uit donaties t.b.v. het ontwikkelen van promotiemateriaal, het planten van bomen en als bedankje voor deelname aan een podcast opname.

De stichting heeft €326,70 besteed aan verbeteringen van Mijn Verborgen Impact.

Tevens is €1180,92 besteed aan boekhouding en advies voor de overgang van de stichting.

Vooruitblik

In de directe toekomst:

– bouwen we de stichting verder uit naar Stichting Think Big Act Now, zodat de organisatie nog beter toebedeeld is om de maatschappij inzicht en handvatten te bieden voor verdere verduurzaming.

– werken we aan een structuur om ons netwerk van sprekers en ambassadeurs beter te benutten, onder andere via werkgroepen die bijdragen aan de doelstellingen.

– gaan we door met verspreiding en verbetering van Mijn Verborgen Impact.

– gaan we op zoek naar mogelijkheden om Mijn Verborgen Impact ook in het Engels aan te bieden;

– bereiden we de plannen voor een volgende versie van Mijn Verborgen Impact voor, waarmee we het proces naar een duurzaam en eco-positief leven nog beter kunnen ondersteunen.