Jaarrekening Stichting EcoPositief 2020

Zie ook het standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen.

Inleiding

Stichting EcoPositief is op 17 juli 2019 opgericht. In anderhalf jaar die daarop volgde is verder vorm gegeven aan de organisatie en is het eerste grote project uitgevoerd, namelijk het ontwikkelen van Mijn Verborgen Impact. Ook is het zelfstandig werkzame Onderwijsteam opgenomen onder de vleugels van de stichting.

Missie en doelen

Stichting EcoPositief is in het leven geroepen om significant bij te dragen aan verduurzaming van de maatschappij door mensen en organisaties inzicht te geven en te inspireren om eco-positief te worden, naar het gedachtegoed van Babette Porcelijn.

Een van de belangrijke pijlers is dat voor het berekenen van de ecologische impact alle factoren (alle soorten impacts en externaliteiten) worden meegenomen. Zo ontstaat een compleet beeld, op basis waarvan passende oplossingen gezocht kunnen worden die onze impact daadwerkelijk verbeteren en bijdragen aan een duurzamere wereld.

We helpen mensen en organisaties door inzicht te geven in de impact hotspots, te laten zien wat effectieve oplossingen zijn en te benadrukken wat de voordelen zijn van eco-positieve keuzes. Dat doen we op twee manieren die nauw samenhangen:

» Ten eerste onderzoeken wij hoe impact tot stand komt en wat we daar het beste aan kunnen doen. Onderzoek geeft inzicht in problemen en effectieve oplossingen.

» Vervolgens ontwikkelen wij communicatie over deze inzichten, met als doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren om eco-positief te worden.

Organisatie en bestuur

De stichting is opgericht met in het bestuur Babette Porcelijn (secretaris), Leon van Geest (voorzitter) en Raymond Dommanschet. In augustus is Ruud van de Ven formeel met terugwerkende kracht bij de KvK bijgeschreven als bestuurder en penningmeester. Leon van Geest heeft als voorzitter de doorslaggevende stem in geval van een gelijke stemming. De stichting wordt ondersteund door Elise van den Berg. Voor communicatiedoeleinden heeft zij advies en hulp gekregen van Caroline Schaberg.

Tussen moment van oprichting in 2019 tot eind 2020 is het bestuur vijfmaal in deze hoedanigheid samengekomen, 3 keer fysiek en tweemaal online, i.v.m. de corona maatregelen. Tijdens deze vergaderingen heeft de focus gelegen bij het vormgeven van de nieuwe organisatie en het bepalen van de rol van het bestuur, de taken van de stichting en het toezien op goed verloop van het eerste project; de doorontwikkeling van Mijn Verborgen Impact, waarover later meer.

Het bestuur is een bestuur op afstand. Omwille van de opstart zijn zij vaker bijeengekomen om de organisatie vorm te geven, uiteindelijk werken zij toe naar een organisatie waar een directeur de dagelijkse leiding draagt en verslag uitbrengt aan het bestuur. In de bestuursvergadering van mei 2020 is het besluit genomen een directeur te gaan werven.

Met ingang van september 2020 is Frouke Bruinsma begonnen in de functie van directeur. Afgesproken is dat zij zich gedurende 3 maanden richt op het werven van fondsen, het verkennen van kansen voor projecten en het uitwerken van de organisatie. Helaas kwam er – mede door corona en de daaruit voortkomende maatregelen – grote druk te liggen bij de vermogensfondsen en merkten we ook bij bedrijven de effecten van de coronacrisis, bijvoorbeeld door uitstel van lezingen en trainingen. Hierdoor is het niet gelukt om Frouke een betaalde aanstelling te bieden. Desondanks heeft Frouke haar vrijwillige hulp aan de stichting voortgezet voor 1 dag in de week.   

Halverwege 2020 is besloten om de naam van Stichting EcoPositief te wijzigen naar Stichting Think Big Act Now, daar de nieuwe naam de volledige reikwijdte van de (toekomstige) ambities behelst en beter aansluit op de missie en doelen van de organisatie. In de tweede helft van 2020 is onderzocht wat nodig is om deze wijziging door te voeren en de werkzaamheden die reeds onder de handelsnaam Think Big Act Now worden uitgevoerd over te dragen aan de stichting. Dit proces wordt verder voorbereid en uitgevoerd in 2021.

Activiteiten

De stichting heeft tot op heden twee hoofdactiviteiten. De eerste is de doorontwikkeling van Mijn Verborgen Impact, de online tool waarmee consumenten hun impact op de planeet kunnen berekenen én daarmee aan de slag kunnen. Het bestuur heeft in mei 2020 tevens besloten om Onderwijs als onderdeel van de stichting op te nemen.

Mijn Verborgen Impact

De ontwikkeling van de online tool mijnverborgenimpact.nl is hier de belangrijkste en eerste stap in geweest. De tool is onderdeel van een bredere aanpak voor consumenten die willen verduurzamen. De tool geeft inzicht in de persoonlijke impact top 10, geeft tips en oplossingen en laat zien wat het effect is van je aanpassingen.

De tool bestond als bètaversie en is in 2020 geheel vernieuwd. Gedurende het jaar hebben we hard gewerkt om de nieuwe versie van Mijn Verborgen Impact te ontwikkelen.

» Middels onderzoek is de impact top 10 verbreed en verdiept. Dit onderzoek is vertaald naar een nieuwe versie van de impact top 10, waarmee we een recenter en meer gedetailleerd beeld hebben van de impact van de gemiddelde Nederlander. Daarnaast hebben we door middel van de vernieuwde data meer gedetailleerde vragen kunnen formuleren voor Mijn Verborgen Impact, zodat mensen hun impact zo precies mogelijk kunnen berekenen.

» Mijn Verborgen Impact is in een geheel nieuw jasje gestoken. Samen met de ontwerpers en bouwers van Bullfrog Avenue is de tool opnieuw vormgegeven. Aandachtspunten daarbij waren o.a. dat de test zowel op mobiele apparaten als op een desktop moet werken en dat mensen snel door de vragen heen kunnen voor een globale indruk, maar ook zeer gedetailleerd hun impact kunnen berekenen. Ook zijn extra functies aan de tool toegevoegd om de brug te slaan tussen inzicht en actie, door handvatten te bieden voor de eerste stappen richting een duurzamer leven. Denk hierbij aan een actielijst, het kunnen stellen van doelen en het bijhouden van de impact over tijd. Ook biedt de tool mogelijkheden om als community te verduurzamen, door eigen groepen te starten en zo de gezamenlijke impact in beeld te brengen.

Mijn Verborgen Impact is in de laatste week van november 2020 opgeleverd door de bouwers. Uit de website analyse blijkt dat zo’n 2.942 unieke gebruikers hun persoonlijke top 10 hebben berekend in de periode tussen 23 november en 31 december 2020. In 2021 zetten we verder in op verspreiding van de tool en het vergroten van het bereik.

Onderwijs

Er is een toenemende aandacht voor duurzaamheid in de maatschappij en daarmee in het onderwijs. Het ontbreekt echter veelal aan een structurele aanpak. Het huidige aanbod van lesmateriaal is versnipperd en gaat vaak over natuurbeleving of afval. Het is van belang om leerlingen een breder inzicht te geven.

Daarom werkt het Onderwijsteam aan lesmateriaal, in eerste instantie voor het primair onderwijs. Het ImpactProject leert leerlingen wat zíj kunnen doen om bij te dragen aan een duurzame wereld. Centraal staan 21st century skills en een positief-kritische houding, waarbij ze zélf leren afwegen, nadenken over technische innovaties en omgaan met een veranderende wereld. De lessen richten zich op het zelf ontdekken, ervaren en ontwerpen van positieve oplossingen voor een duurzamer leven. Meer informatie is te vinden op:https://ecopositief.org/onderwijs-lespakketten/. 

Het onderwijsteam bestaat uit ervaren en betrokken medewerkers die verbonden worden door het noodzakelijke gevoel dat kinderen niet vroeg genoeg goed duurzaamheidsonderwijs kunnen krijgen.

• Janneke Postulart (grafisch vormgever, spreker)
• Hélène Lendfers (onderwijsontwikkelaar, communicatie)
• Ellis de Bresser (onderwijskundige, methodemaker, onderwijsontwikkelaar)
• Angela de Kuijper (ontwerper en lesmaker, Buro de Kuijper)
• Ondersteund door Babette Porcelijn (auteur, ontwerper, spreker) en Elise van den Berg (projectmanager)

In 2020 is het Onderwijsteam gestart met diverse fondsaanvragen, om de ontwikkeling van de lespakketten naar een volgend niveau te tillen. De leden van het team doen hun werk tot op heden volledig vrijwillig en zonder vergoeding.

Financiële verantwoording

In 2019 en 2020 zijn donaties ontvangen, waarvan het grootste deel geoormerkt is t.b.v. de doorontwikkeling van de online tool Mijn Verborgen Impact. De stichting begon het jaar met €25.208,- op de balans. Gedurende het jaar heeft de stichting €105.947,- aan baten ontvangen en €106.156,- aan lasten betaald. De resultatenrekening komt daarmee voor 2020 op minus €209,-. De stichting heeft ten tijde van 31 december 2020 €17.747,- aan liquide middelen en €7.252 aan vorderingen (terug te ontvangen btw) uitstaan. Zie voor een volledige weergave van de balans, baten en lasten het standaardformulier publicatieplicht fondsenwervende organisaties.

De stichting heeft €100.532,- besteed aan de doelstellingen, namelijk het ontwikkelen van Mijn Verborgen Impact. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de benodigde data, de webapp is ontworpen en gebouwd en er is een explainervideo gemaakt ter ondersteuning van de tool.

Ten behoeve van de doorontwikkeling van de organisatie is merkadvies uitgebracht. De stichting heeft het volledige bedrag betaald (t.w.v. €4000,- ex. btw), welke te vinden is onder ‘kosten beheer en administratie’. De stichting is voor 50% van deze kosten gecompenseerd door Think Big Act Now (betaling opgenomen bij baten).

Vooruitblik

In de directe toekomst:

  • breiden we het bereik van Mijn Verborgen Impact verder uit, direct bij consumenten en via organisaties;
  • bouwen we de stichting verder uit naar Stichting Think Big Act Now, zodat de organisatie nog beter toebedeeld is om de maatschappij inzicht en handvatten te bieden voor verdere verduurzaming.
  • gaan we op zoek naar mogelijkheden om Mijn Verborgen Impact ook in het Engels aan te bieden;
  • bereiden we de plannen voor een volgende versie van Mijn Verborgen Impact voor, waarmee we het proces naar een duurzaam en eco-positief leven nog beter kunnen ondersteunen.

In later stadium willen we ook de Franse en Engelse tool beter laten doorrekenen en omzetten naar de vernieuwde versie. Dit sluit aan bij de Franse en Engelse vertalingen van De verborgen impact. Ook hopen we een rekenmethodiek voor eco-positieve acties te ontwikkelen en toe te passen.