Jaarrekening Stichting EcoPositief 2019

Toelichting

Stichting EcoPositief kent een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar en loopt voor de eerste maal vanaf 17 juli 2019 tot en met 31 december 2020. 

Per éénendertig december van elk jaar, voor het eerst per éénendertig december tweeduizend twintig (31-12-2020), worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar gemaakt en binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op papier gesteld.

Ter volledigheid is huidige jaarrekening over het eerste halve boekjaar (2019) opgesteld, ten behoeve van publicatie.

Het saldo van de baten en lasten wordt verwerkt onder het eigen vermogen en de reservering voor het project Mijn Verborgen Impact.

Verantwoording

Stichting EcoPositief is op 17 juli geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Op 1 november 2019 is de ANBI-status, met terugwerkende kracht per 17 juli 2019, toegekend.

Ten behoeve van de opstart van de stichting en de te regelen zaken heeft Think Big Act Now een voorschot overgemaakt aan de stichting. Eind 2019 is de eerste donatie ontvangen, geoormerkt voor en in voorbereiding op de start van het Mijn Verborgen Impact project, begin 2020.

Juni 2019

Bestuur Stichting EcoPositief