ANBI

Organisatie en contact

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door:

  • Babette Porcelijn, secretaris
  • Léon van Geest, voorzitter
  • Raymon Dommanschet
  • Ruud van de Ven, penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen redelijkerwijs in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contactpersoon en -gegevens:

  • Initiatiefneemster van de Stichting is Babette Porcelijn, auteur van De verborgen impact
  • Stichting EcoPositief is gevestigd in HW10, Hendrik van Wijnstraat 10, 1065 AS te Amsterdam
  • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 860 262 479
  • Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar info@ecopositief.org

Financiering

Stichting EcoPositief zal de gestelde doelen voornamelijk middels donaties financieren. De middelen worden gebruikt voor het financieren van onderzoek, het doorontwikkelen van middelen, het vergroten van het bereik, de uitvoering van projecten en andere bestedingen die bijdragen aan het doel. 

Zodra na de overgang naar Stichting Think Big Act Now tevens inkomsten uit projecten ontstaan, zullen ook die ingezet worden om de doelen van de stichting te behalen, conform de voorwaarden van de ANBI status.

De top 10 tool heeft principieel geen verdienmodel, als dat de onafhankelijkheid aantast, want dat tast de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid aan. Het project ter vernieuwing van de Impact top 10 tool is mogelijk gemaakt door:

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Stichting EcoPositief is in juli 2019 opgericht en zal zich, zoals ook beschreven in het beleidsplan, richten op onderzoek hoe impact tot stand komt en het aandragen van effectieve oplossingen, waarbij de hele keten en alle impact meegenomen worden. We ontwikkelen daarbij communicatie met als doel zoveel mogelijk mensen te inspireren hun impact te verlagen en eco-positief te worden.

Babette Porcelijn streeft deze doelen na sinds het uitbrengen van het boek De verborgen impact in 2016. Dat doet zij met de organisatie Think Big Act Now. Doordat Stichting EcoPositief een deel van de werkzaamheden overneemt kan zij zich, met het team, nog beter inzetten om de hierboven beschreven maatschappelijke doelen te bereiken.

Voor 1 augustus 2020 zullen we hier een verslag van de uitgeoefende activiteiten publiceren.

Beleidsplan

Alle informatie zoals weergegeven op deze site is tevens in te zien en te downloaden via onderstaand beleidsplan:

Jaarrekening Stichting EcoPositief 2019

Toelichting

Stichting EcoPositief kent een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar en loopt voor de eerste maal vanaf 17 juli 2019 tot en met 31 december 2020. 

Per éénendertig december van elk jaar, voor het eerst per éénendertig december tweeduizend twintig (31-12-2020), worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar gemaakt en binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op papier gesteld.

Ter volledigheid is huidige jaarrekening over het eerste halve boekjaar (2019) opgesteld, ten behoeve van publicatie.

Het saldo van de baten en lasten wordt verwerkt onder het eigen vermogen en de reservering voor het project Mijn Verborgen Impact.

Verantwoording

Stichting EcoPositief is op 17 juli geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Op 1 november 2019 is de ANBI-status, met terugwerkende kracht per 17 juli 2019, toegekend.

Ten behoeve van de opstart van de stichting en de te regelen zaken heeft Think Big Act Now een voorschot overgemaakt aan de stichting. Eind 2019 is de eerste donatie ontvangen, geoormerkt voor en in voorbereiding op de start van het Mijn Verborgen Impact project, begin 2020.

Juni 2019

Bestuur Stichting EcoPositief