Welkom op de website van

Deze site is momenteel in aanbouw. Je kunt op de huidige site alvast informatie vinden over het doel van de stichting en aankomende projecten. Ook kun je kennis maken met de bestuurders en inzien hoe bijvoorbeeld het beloningsbeleid in elkaar zit. In het beleidsplan vind je tevens een financiële verantwoording en de planning voor het eerste project, het doorontwikkelen van de Impact Top 10 tool!

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via info@ecopositief.org!

Doel van de stichting

Stichting EcoPositief draagt significant bij aan verduurzaming van de maatschappij door mensen en organisaties inzicht te geven en te inspireren om eco-positief te worden, naar het gedachtegoed van Babette Porcelijn. Een van de belangrijke pijlers is dat voor het berekenen van de ecologische impact alle factoren (alle soorten impacts en externaliteiten) worden meegenomen. 

We geven inzicht in de impact hotspots, we laten zien wat effectieve oplossingen zijn en benadrukken de voordelen van eco-positieve keuzes. Dat doen we op twee manieren die nauw samenhangen:

» Ten eerste onderzoeken wij hoe impact totstandkomt en wat we daar het beste aan kunnen doen. Onderzoek geeft inzicht in problemen en effectieve oplossingen.

» Vervolgens ontwikkelen wij communicatie over deze inzichten, met als doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren om eco-positief te worden.

Vernieuwing Impact Top 10 Tool

De online tool mijnverborgenimpact.nl is onderdeel van een bredere aanpak voor consumenten die willen verduurzamen. De tool geeft inzicht in de persoonlijke impact top 10, geeft tips en oplossingen en laat zien wat het effect is van je aanpassingen. De tool staat nu in betaversie online, en nu willen we de tool graag verregaand verbeteren. Wat daarvoor nodig is:

» Het onderzoek naar de impact top 10 verbreden en verdiepen.

» De tool zelf verbreden en verdiepen (zie voor uitgebreide beschrijving het projectplan mijnverborgenimpact.nl).

» In later stadium willen we ook de Franse en Engelse tool beter laten doorrekenen en omzetten naar de vernieuwde versie. Dit sluit aan bij de Franse en Engelse vertalingen van De verborgen impact.

» Een rekenmethodiek voor eco-positieve acties ontwikkelen en toepassen.

Onderwijs

Veel jongeren willen graag actief meehelpen aan het verduurzamen van de aarde. Wat ze daarvoor nodig hebben is feitelijke kennis én een dosis positieve energie. Daarom heeft het onderwijsteam lesmateriaal ontwikkeld voor het primair onderwijs. Zo leren leerlingen wat zíj kunnen doen om bij te dragen aan een duurzame wereld.

We hebben voor het primaire onderwijs een bovenbouw project ontwikkeld. Enkele scholen hebben dit intussen met enthousiasme afgerond. Er wordt hard gewerkt om de midden- en onderbouw ook van inspirerende lessen te voorzien en digitale ‘vervolglessen’ en een interactieve spelvorm te ontwikkelen.

Ons lesmateriaal laat leerlingen werken aan de 21st Century Skills, zoals kritisch en creatief denken, probleem oplossend vermogen, de informatievaardigheden, communiceren, samenwerken en zelfregulering.

Meer informatie over de onderwijspakketten en het onderwijsteam vind je hier.

Organisatie en contact

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door:

  • Babette Porcelijn, secretaris
  • Léon van Geest, voorzitter
  • Raymon Dommanschet
  • Ruud van de Ven, penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen redelijkerwijs in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contactpersoon en -gegevens:

  • Initiatiefneemster van de Stichting is Babette Porcelijn, auteur van De verborgen impact
  • Stichting EcoPositief is gevestigd in HW10, Hendrik van Wijnstraat 10, 1065 AS te Amsterdam
  • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 860 262 479
  • Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar info@ecopositief.org

Verantwoording en verslagen

Financiering

Stichting EcoPositief zal de gestelde doelen voornamelijk middels donaties financieren. Zij sluit inkomsten uit projecten niet uit, maar streeft het ook niet na. De top 10 tool heeft principieel geen verdienmodel, als dat de onafhankelijkheid aantast, want dat tast de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid aan. De middelen worden gebruikt voor het financieren van onderzoek, het doorontwikkelen van middelen, het vergroten van het bereik, de uitvoering van projecten en andere bestedingen die bijdragen aan het doel.

Het project ter vernieuwing van de Impact top 10 tool wordt mogelijk gemaakt door:

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Stichting EcoPositief is in juli 2019 opgericht en zal zich, zoals ook beschreven in het beleidsplan, richten op onderzoek hoe impact tot stand komt en het aandragen van effectieve oplossingen, waarbij de hele keten en alle impact meegenomen worden. We ontwikkelen daarbij communicatie met als doel zoveel mogelijk mensen te inspireren hun impact te verlagen en eco-positief te worden.

Babette Porcelijn streeft deze doelen na sinds het uitbrengen van het boek De verborgen impact in 2016 middels de organisatie Think Big Act Now. Door de komst van Stichting EcoPositief kan zij zich, met haar team, nog beter inzetten om de hierboven beschreven maatschappelijke doelen te bereiken. De mogelijkheid om projecten middels donaties te kunnen financieren, maakt het immers mogelijk om nog meer werkzaamheden zonder winstoogmerk op te zetten en uit te voeren, en zo nog meer mensen te inspireren om EcoPositief te gaan leven!

Eens per half jaar zullen we hier een verslag van de uitgeoefende activiteiten publiceren.

Beleidsplan

Alle informatie zoals weergegeven op deze site is tevens in te zien en te downloaden via onderstaand beleidsplan: